Wat is een blockchain?

 

Een blockchain is een gedecentraliseerde databank die wordt gebruikt om gegevens onveranderlijk en voor eeuwig op te slaan. Deze gegevens kunnen transacties zijn, maar ook berichten, eigendomsaktes, afspraken, media, contracten,… Het concept van een blockchain werd voor het eerst in 1998 beschreven door Wei Dai op de cypherpunks-mailinglist, maar Bitcoin is uiteraard de bekendste implementatie van een blockchain systeem.

De hoofdeigenschappen van een blockchain:

 • De databank wordt verspreid bijgehouden, dit maakt het onmogelijk om het netwerk volledig aan te vallen of stil te leggen. Een blockchain is dus enorm robuust.
 • Alle gegevens binnen een blockchain worden aan elkaar gelinkt, zodat het veranderen, vervalsen of weghalen van alle of enkele gegevens quasi onmogelijk is. De gegevens binnen een blockchain zijn dus onveranderlijk.

Onderstaande filmpje vat de hoofdlijnen van een blockchain bondig samen:

Een blockchain realiseert de eigenschappen robuustheid en onveranderlijkheid door gegevens in blokken te groeperen, om die dan vervolgens in een ketting aan elkaar te hangen (vandaar de benaming). Hoe dit specifiek werkt kun je lezen in hoe werkt een blockchain.

Hoe werkt een blockchain?

Image result for blockchain

De blockchain is oorspronkelijk de datastructuur achter het bitcoin netwerk. Het is het beste te vergelijken met een grootboek. Grootboeken liggen ten grondslag aan veel van de infrastructuur waarop we dagelijks vertrouwen en zijn niets anders dan lijsten waarin alle gegevensmutaties onder elkaar worden bijgehouden. Heel veel diensten en software die we gebruiken steunen op databases die functioneren als grootboeken. Geld bijvoorbeeld is tegenwoordig hoofdzakelijk te vinden in databases; Grootboeken bij financiële instellingen waarin alle balansen en transacties worden bijgehouden.

Maar ook andere registers werken op vergelijkbare wijze. Identiteitsgegevens bijvoorbeeld worden zorgvuldig bijgehouden in databases. Andere voorbeelden van gegevens die worden bijgehouden in databases zijn medische dossiers en de bedrijfsgegevens van de Kamer van Koophandel. Elk gegeven is in feite een regel in een database die wordt bijgehouden door een aangewezen instantie.

Tegenwoordig worden deze databases op een centrale plaats, afgesloten van de buitenwereld, bijgewerkt. Er is een goede reden dat deze databases op een centrale plek worden afgeschermd. De beveliging van deze systemen is cruciaal. Het is niet wenselijk dat geheime octrooien ingezien kunnen worden of dat balansen op bankrekeningen zomaar worden aangepast.

Een korte introductie tot de blockchain technologie kun je hier bekijken:

Om eenvoudig uit te leggen wat een blockchain nu is kan deze vorm van databeheer het beste worden vergeleken met een spreadsheet of een excel werkblad. Het universele grootboek van de blockchain is niets anders dan een lijst zoals in een spreadsheet. Een excelsheet die is gedeeld met iedereen ter wereld. Een lijst met gegevens waarbij iedereen die meedoet een exacte kopie van die lijst krijgt en kan zien wat er in staat. Iedereen met de spreadsheet kan vervolgens ook wijzigingen aanbrengen in de database. En wanneer een wijziging in de spreadsheet wordt gemaakt, dan wordt deze aanpassing direct overgenomen op alle andere kopietjes van de lijst. Het resultaat is dat iedereen altijd naar dezelfde lijst met gegevens kijkt. Overal ter wereld, op elk moment.
Er is echter één eigenschap die blockchains uniek maakt en dat is dat aan een blockchain alleen nieuwe regels toegevoegd kunnen worden aan de onderkant van de lijst. In feite is hiermee het enige wat een blockchain doet het toevoegen van nieuwe rijen, die automatisch met iedereen worden gedeeld. Het is niet mogelijk om een wijziging door te voeren in eerder toegevoegde regels. De cryptografische software zorgt hier voor, door het combineren van alle rekenkracht in het netwerk voor de controle van de toevoegingen en het weigeren van mutaties.

In een plaatje kan je de werking van de Blockchain technologie uitleggen in 6 eenvoudige stappen.

Hoe werkt blockchain

Het bijzondere van blockchain techniek is dat het voor het eerst mogelijk is om niet alleen een kopie te maken van data maar om het eigendom van bepaalde data over te dragen. Een deelnemer in het netwerk kan naar hartelust kopieën maken van alle transacties en data die in de database staan. Maar om een bitcoin te kunnen gebruiken om te betalen moet hij aan kunnen tonen dat hij eigenaar is en de bitcoin, geheel volgens de regels, eerder te hebben gekregen van iemand anders.

De doorbraak is dat dankzij ‘gedistribueerd vertrouwen’ digitale gegevens niet bruikbaar gekopieerd kunnen worden maar dat het eigendom van activa digitaal betrouwbaar kan worden overgedragen, zonder intermediair. Deze eigenschap kan nauwelijks worden overschat.

Consensus mechanismen

Wat is een consensus mechanisme?

Een consensus mechanisme is een systeem bij blockchains (en andere gedistribueerde processen) om op een fout-tolerante manier gezamenlijk tot een overeenkomst te komen over de huidige staat van het netwerk en de geldigheid van alle data in dat netwerk.  

In gecentraliseerde systemen, zoals databases van bedrijven of overheden, heeft 1 enkele centrale entiteit autoriteit en controle over de data en staat van het netwerk. Deze entiteit heeft de volledige verantwoordelijkheid over alle informatie en bezit alleenrecht om op elk moment veranderingen aan te brengen in het systeem.  

Publieke blockchains zijn echter gedecentraliseerd, en bestaan zonder 1 enkele autoriteit of eigenaar van het netwerk. Om dergelijke blockchains efficiënt te kunnen laten werken, waarbij er een volledige consensus is tussen iedereen binnen het netwerk, is er nood aan een robuust, betrouwbaar en functioneel systeem die verzekert dat alle data, transactiegeschiedenis en boekhouding eerlijk en transparant wordt opgeslaan en geverifieerd. Om dit te kunnen waarmaken in een dermate dynamisch systeem als blockchain databases, zijn consensus mechanismen tot het leven geroepen. Consensus mechanismen bestaan uit een set van regels die de rol van elke participant in het netwerk bepalen, zodat op een transparante manier tot een gezamenlijke overeenkomst kan worden gekomen over de echtheid van alle data in het netwerk, zonder de tussenkomst van een derde partij of autoriteit. Het is een vorm van zelfregulatie, die een antwoord biedt op het byzantijnse generalen probleem, met een enorm hoge tolerantie tegen fouten, slechte bedoelingen van deelnemers, of aanvallen tegen het netwerk.

Omdat de veiligheid en onveranderlijkheid van een blockchain is gebaseerd op het stelselmatig toevoegen van nieuwe blokken met transacties aan de volledige ketting van blokken (zie hoe werkt een blockchain), omvat een consensus mechanisme in blockchain systemen de regels rond het toevoegen en valideren van nieuwe blokken.

Bovenstaande figuur illustreert hoeveel verschillende consensus mechanismen er bestaan! Hieronder bespreken we de belangrijkste.

Proof-of-Work (POW) is het meest gebruikte consensus mechanisme met de langst lopende geschiedenis en wordt gebruikt in netwerken als Bitcoin, Litecoin,,… Deze vorm van consensus wordt nog steeds aanzien als de meest veilige en geteste vorm van consensus bij blockchains. Bij dit systeem kan ieder die dit wil de rol opnemen van ‘miner’, waarbij hij/zij beslist om een computer ten dienste te stellen van het netwerk in ruil voor een economische vergoeding. Deze computer zal enorm veel berekeningen maken, wat zoveel tijd en electriciteit zal kosten zodat niemand deze werklast later zal kunnen (noch willen) nadoen om data te vervalsen. Vandaar de naam Proof-of-Work, omdat bij dit proces miners de verantwoordelijkheid krijgen om nieuwe blokken toe te voegen en hiervoor moeten bewijzen dat hiervoor veel werk verricht is.

Meer informatie rond het proces van minen vind je hier.

Proof-of-Stake (PoS) is een meer recent consensus mechanisme, die voornamelijk in het leven is geroepen als alternatief op PoW om minder elektriciteit en energie te verbruiken. Bij dit systeem zullen alle participanten van het netwerk zelf de verantwoordelijkheid dragen over de juiste staat van het netwerk. Hoe meer munten een participant bezit van de blockchain, hoe zwaarder zijn/haar stem zal doorwegen bij het maken van beslissingen, en dus hoe meer kans hij/zij heeft om een nieuwe blok toe te voegen. Veel geuite kritieken op PoS zijn dat het vooral het sparen van munten in de hand werkt, alsook dat het leidt tot een plutocratie (waarbij rijken aan de macht zijn). Bekende blockchains die PoS hanteren als consensus mechanisme zijn EOS, Cardano en Dash.

Leased Proof-of-Stake (LPoS) is een variant van PoS, die poogt het probleem op te lossen dat participanten met zeer weinig munten in een PoS weinig tot geen stem kunnen uitbrengen. LPoS lost dit op door de mogelijkheid te bieden aan deze participanten om hun (weinig aantal) munten te ‘leasen’ aan grotere spelers in het netwerk, om toch zo een grotere kans te krijgen om een blok toe te voegen. Waves is een voorbeeld van een blockchain die dit mechanisme hanteert.

Delegated Proof-of-Stake (dPos) is een gelijkaardige oplossing voor het PoS mechanisme als LPoS, met het verschil dat participanten met weinig munten kiezen welke node blokken mag toevoegen in het netwerk. Ze delegeren dus hun verantwoordelijkheid, zonder zeggenschap volledig te verliezen. Bitshares is een voorbeeld van een blockchain met een dPoS consensus mechanisme.

Nog een alternatief voor PoS is Proof-of-Authority (PoA), waarbij nieuwe blokken worden gevalideerd en toegevoegd door goedgekeurde nodes, gekend als “validators”. Nodes moeten het recht verdienen om validator te worden, en koppelen hun eigen reputatie en identiteit aan hun node. Dit zorgt voor een sterkte aansporing bij de validators om het transactieproces eerlijk en transparant te laten verlopen.

Proof-of-Activity (POA) probeert dan weer een efficiënte hybridesysteem te vormen tussen PoW en PoS, en de goede eigenschappen van beide te bundelen. Bij dit consensus mechanisme zullen miners, vergelijkbaar met PoW,  eerst een cryptografische puzzel oplossen om een blok te creëren. Deze blok bevat echter nog geen enkele transactie, en wordt na het minen gevuld en gevalideerd door ‘validators’ van het netwerk volgens een PoS systeem. De opbrengsten van het volledige validatieproces worden dan ook gedeeld tussen miners en validators. Decred is een voorbeeld van een blockchain die dit consensus mechanisme hanteert.

Proof-of-Importance is een consensus mechanisme gebruikt door bijvoorbeeld NEM. Bij dit systeem wordt het aantal transacties dat een node verricht, alsook de waarde van de transacties, in rekening gebracht bij het bepalen hoeveel recht deze entiteit heeft om blokken te mogen toevoegen. Hoe vaker en hoe meer waarde er wordt overgedragen door een node, hoe betrouwbaarder deze is en hoe meer stemrecht deze krijgt van het netwerk.

Het eerste consensus mechanisme die een praktische oplossing vormde voor het Byzantijnse Generalen Probleem is Practical Byzantine Fault Tolerance (pBFT). De blockchain HyperLedger gebruikt dit systeem, waarbij de nodes die verantwoordelijk zijn voor het netwerk vooraf worden geselecteerd. Dit brengt een beperking van ongeveer een maximum van 20 nodes met zich mee, anders zou het versturen van alle data tussen elke node teveel tijd en complexiteit met zich meebrengen. Hierdoor is dit consensus mechanisme vooral geschikt voor permissioned blockchains, en niet voor permissionless blockchains.

Om dit probleem van schaalbaarheid (max 20 nodes) en geslotenheid (permissioned blockchains) op te lossen werd Federated Byzantine Fault Tolerance (fBFT) in het leven geroepen. In tegenstelling tot pBFT systemen zijn dit open netwerken zonder centrale entiteit die nodes selecteert, waarbij elke node zelf bepaalt welke andere nodes die vertrouwt (via quorum slices), en waarbij transacties worden doorgevoerd via federated voting (met een stemronde, acceptatieronde en bevestigingsronde). Stellar is een voorbeeld van een blockchain met een fBFT consensus mechanisme.

Een andere variant om Byzantine Fault Tolerance te bekomen is via Delegated Byzantine Fault Tolerance, zoals bij de blockchain NEO. Bij dit systeem zijn er 2 vormen van nodes, namelijk Speakers en Delegates. Delegates worden gekozen door NEO bezitters en verzorgen het validatieproces van nieuwe blokken. Om als Delegate verkozen te kunnen worden heb je een minimum aan rekenkracht, hoeveelheid NEO en internetsnelheid nodig. Eenmaal een nieuwe blok is gevalideerd, wordt willekeurig uit de Delegates een Speaker gekozen die, na akkoord van minimum 66% van de Delegates over de hash van een nieuwe blok, het toevoegen van die blok voor zijn/haar rekening neemt. Deze manier van werken maakt het bovendien onmogelijk dat er veel hardforks kunnen ontstaan van de originele blockchain.

Conclusie

Er bestaat een grote diversiteit in de manieren waarop tot een overeenkomst kan worden gekomen in een blockchain database. Elk consensus mechanisme heeft vanzelfsprekend zijn voor- en nadelen, waardoor er geen ‘juist’ systeem bestaat voor verschillende types blockchain met verschillende doeleinden. De meeste consensus mechanismen bestaan nog niet zo lang, met als uitzondering PoW die bijna 10 jaar lang bij Bitcoin heeft bewezen dat het een robuust, operationeel en betrouwbaar systeem vormt. PoS heeft inmiddels ook veel aanhangers, en lijkt een mooie aanvulling te vormen op PoW. De andere vormen van consensus zullen nog de tand des tijds moeten doorstaan om hun meerwaarde aan te tonen.  

Crypto woordenboek

 • AML
  Anti Money Laundering, maatregelen die worden genomen door financiële instellingen om het witwassen van geld te bemoeilijken. KYC (Know Your Customer) is een voorbeeld van een dergelijke maatregel.
 • API
  Application Programming Interface, een bepaald type software die toelaat om data of informatie automatisch te gaan ophalen van een bepaalde server. De prijs die telkens wordt weergegeven in onze altcoin sectie boven elke munt (zoals hier) is bijvoorbeeld een API van de website coinmarketcap.
 • ASIC
  Application Specific Integrated Circuit. Het is een processor die wordt geproduceerd voor zeer specifieke doeleinden, en worden sinds 2013 vaak gebruikt om cryptomunten te minen. Ze kunnen er immers specifiek voor worden ontworpen, wat ze sneller en energiezuiniger maakt dan bijvoorbeeld GPU’s. Hierdoor hebben ASIC’s tegenwoordig de markt van mining overgenomen (voor de cryptomunten waarvoor een ASIC kan ontworpen worden althans), en is de bijhorende moeilijkheidsgraad van mining enorm gestegen.
 • Atomic swap
  Swap duidt op het snel uitwisselen van munten, atomic doelt op het feit dat de wissel ofwel niet plaatsvindt, ofwel volledig (dus nooit gedeeltelijk). Atomic swaps kunnen zowel on-chain als off-chain gebeuren, en maken gebruik van HTLC’s.
 • Bear market
  Een periode op de beurs gekenmerkt door dalende prijzen, pessimisme, wantrouwen in de waarde van het onderliggende goed en de verwachting dat in de toekomst prijzen nog verder zullen zakken.
 • Bull market
  Een periode op de beurs gekenmerkt door stijgende prijzen, optimisme, geloof in de waarde van het onderliggende goed en de verwachting dat in de toekomst prijzen nog verder zullen toenemen.
 • Cold Wallet
  Refereert naar een wallet die op niet online staat en dus geen verbinding heeft met het internet. Deze vorm van wallet wordt al relatief veilig aanzien, en kan worden gebruikt voor grotere bedragen op te slaan (vergelijk het met een digitale kluis). Een wallet die wel verbonden is met het internet wordt een Hot Wallet genoemd.
 • Cryptografie
  Het versleutelen van gegevens zodat die onmogelijk leesbaar worden voor derde partijen.
 • DAG
  Directed Acyclic Graph, maar wordt ook wel Tangle genoemd. DAG is een alternatief voor blockchain om een gedecentraliseerde databank te organiseren. In plaats van een ketting met blokken wordt hier een boomstructuur voorgesteld waarbij elke zender van een transactie via Proof of Work enkele vorige transacties dient te valideren.
 • DAO
  Decentralised Autonomous Organisation, een organisatie zonder leider of vast bestuur die wordt georganiseerd op een blockchain en gestuurd door een combinatie van smart contracts. Stemrecht en zeggenschap wordt gegeven aan eender wie crypto munten bezit van dat netwerk.
 • dApp
  Decentralised Applications (gedecentraliseerde applicaties), uitgebreide combinaties van smart contracts die resulteren in een enorm brede waaier van toepassingen (denk aan het aantal huidige apps) op een blockchain. Omdat het ontwikkelen van een aparte blockchain voor veel dApps overbodig is, worden ze vaak ontwikkeld op smart contract platforms zoals Ethereum of Stellar.
 • Double Spending
  Is het probleem van digitaal geld waarbij 1 enkele munt meerdere malen kan worden uitgegeven. Dit is mogelijk omdat digitaal geld kan gedupliceerd of vervalst worden. Blockchain los het probleem van double spending bij digitaal geld op.
 • ERC20
  Een standaard voor crypto munten op het ethereum netwerk, bestaande uit 20 richtlijnen.
 • Exchange
  Openbare marktplaats of beurs waar crypto munten kunnen aangekocht of verkocht worden. Meer info vind je hier.
 • Fiat geld
  Geld uitgegeven door overheden als verplicht betaalmiddel zonder intrinsieke waarde. Voorbeelden zijn Euro, Dollar, Yen,…
 • FOMO
  Staat voor Fear Of Missing Out, het psychologische principe van investeren in bepaalde munten uit angst om enorme winsten te mislopen.
 • Forex
  Staat voor FOReign EXchange, de wereldmarkt waar internationale valuta (EUR, USD,…) worden verhandeld.
 • FUD
  Staat voor Fear, Uncertainty en Doubt, en beschrijft de tactiek van personen of instellingen om het sentiment rond een bepaalde munt (of de volledige markt) negatief te beïnvloeden.
 • GPU
  Staat voor Graphics Processing Unit, en is een processor die gebruikt wordt voor videoverwerking. GPU’s worden gebruikt voor mining van sommige cryptomunten, hoewel het merendeel tegenwoordig wordt vervangen door ASIC’s wegens hogere efficiëntie.
 • Hashing
  Een wiskundige bewerking die een willekeurig lange rij cijfers omzet in een unieke cijfercode van 128 of 256 bits. Het is onmogelijk om de originele rij van cijfers te reconstrueren aan de hand van de geproduceerde hash. Hashing is de cryptografische methode bij uitstek voor cryptomunten.
 • HODL
  Staat voor Hold On for Dear Life, en beschrijft het ‘bijhouden van munten’ (en dus niet verkopen) tijdens een sterke marktdaling.
 • Hot Wallet
  Refereert naar een wallet die op één of andere manier online staat en dus verbonden met het internet. Deze vorm van wallet wordt best gebruikt voor kleine bedragen wegens het verhoogde risico op diefstal (vergelijk het met de beperkte hoeveelheid cash die je in jouw portefeuille bijhoudt). Een wallet die niet is verbonden met het internet wordt een Cold Wallet genoemd.
 • HTLC
  Staat voor Hashed Time-Locked Contracts
 • ICO
  Staat voor Initial Coin Offering en is een vorm van crowdfunding bij blockchain projecten. Er zijn veel overeenkomsten met IPO’s (Initial Public Offerings) toetreding van bedrijven op een financiële beurs. Tijdens de looptijd van een ICO kan iedereen investeren, waarbij achteraf crypto munten worden verdeeld van dat project op basis van de initiële inleg.
 • Internet Of Things
  Het steeds groter wordende netwerk van alledaagse dingen (verkeerslichten, koffiemachines, koelkasten,…) die een chip bevatten en data verzenden via het internet.
 • KYC
  Staat voor Know Your Customer, een maatregel van bedrijven, exchanges of websites om jouw identiteit als klant met zekerheid te kennen. Meestal wordt bij een KYC gevraagd om een kopie van een identiteitskaart, soms met toevoeging van een utiliteitsrekening ter bevestiging van adres. Deze maatregel hangt nauw samen met de AML richtlijnen (Anti Money Laundering).
 • Leverage
  Hefboomeffect bij het traden, waarbij de winst of verlies van de koers van een munt wordt vermenigvuldigd met de leverage die je gebruikt. Open je bijvoorbeeld een positie in Bitcoin met 5x leverage, en stijgt de prijs van Bitcoin met 20%, dan heb je 100% winst geboekt op jouw positie (20% x 5). Deze vorm van traden wordt ook vaak toegepast in reguliere financiële markten en brengt vanzelfsprekend enorm veel risico met zich mee.
 • Lightning netwerk
  Een uitbreiding van het Bitcoin protocol, waarbij gebruikers transacties kunnen uitvoeren buiten de blockchain van Bitcoin. Deze implementatie brengt snellere betalingen, lagere transactiekosten, en hogere schaalbaarheid van het Bitcoin netwerk met zich mee.
 • Liquiditeit
  Mate waarin een crypto munt in grote hoeveelheden snel kan gekocht of verkocht worden aan een eerlijke marktprijs. Hangt nauw samen met het transactievolume van een crypto munt hoe hoger het transactievolume (en dus liquiditeit), hoe meer kans iemand heeft om een eerlijke marktprijs te betalen voor die munt.
 • Mooning
  Het stijgen van de waarde van een munt naar enorme hoogtes (“to the moon”).
 • Node
  Computer of elektronisch apparaat dat is aangesloten op een bepaald netwerk en als onafhankelijke eenheid kan worden beschouwd binnen dat netwerk.
 • Open Source
  De praktijk waarbij de basis code van software (zowel tijdens ontwikkeling als in eindstadium) vrij wordt gedeeld met het brede publiek. Deze vorm van werken biedt niet alleen transparantie, het zorgt ook voor meer robuuste software omdat er door verschillende onafhankelijke experts kan gezocht worden naar fouten in de code.
 • P2P
  Staat voor Peer to Peer, of het rechtstreeks verhandelen van gegevens tussen twee systemen op een netwerk zonder tussenkomst van een centrale entiteit.
 • Permissioned blockchain
  Een blockchain die zodanig is opgebouwd dat enkel geselecteerde stakeholders (met ‘permission’ of toelating) bepaalde acties mogen uitvoeren op het netwerk (zoals transacties valideren of smart contracts toevoegen). Wat permissioned blockchains winnen aan snelheid en efficiëntie, verliezen ze aan decentralisatie en openheid. Daarom krijgt deze vorm van databank soms de voorkeur bij bedrijven.
 • Permissionless blockchain
  Een blockchain waar iedereen mag deelnemen aan elke rol binnen het netwerk (zowel transacties valideren, blokken toevoegen als smart contracts neerzetten). Hoewel deze blockchains trager werken dan permissioned blockchains, zijn ze volledig open en transparant. Daarom is deze vorm van organisatie wenselijk bij systemen als Bitcoin en Ethereum, waar inclusie en transparantie hoog in het vaandel wordt gehouden!
 • Ponzi scheme
  Ook wel piramide schema genoemd. Is een oplichtingsmethode waarbij mensen een belegging worden aangeboden die een opbrengst belooft die afhangt van de inleg van nieuwe klanten. Een voorbeeld van een dergelijk construct in de crypto wereld is BitConnect.
 • Private Key
  Een geheime cryptografische code die iemand toegang verleent tot zijn of haar cryptomunten. Deze code is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de code van een bankkaart, en wordt dus best met niemand gedeeld en ergens veilig bewaard (bijvoorbeeld in Dashlane). Indien je de private key van jouw crypto munten kwijt bent, ben je volledig de toegang verloren en zijn de munten voor eeuwig verloren!
 • Proof of Importance (PoI)
  Een  consensus mechanisme dat draait afhangt van reputatie. De reputatie van een node hangt af van de hoeveelheid munten die in zijn bezit heeft, en hoe vaak die handelt. Hoe hoger de reputatie van de account waarmee je handelt, hoe sneller jou reputatie zal stijgen. Hoe hoger de reputatie van een account, hoe meer geld die zal verdienen bij het goedkeuren van transacties. PoI wordt gebruikt bij het NEM protocol bijvoorbeeld.
 • Proof of Stake (PoS)
  Een consensus mechanisme waarbij accounts met meer munten een hogere uitbetaling krijgen voor het valideren van transacties binnen het netwerk. Dash is een voorbeeld van een munt die PoS implementeert.
 • Proof of Work (PoW)
  Een consensus mechanisme waarbij transacties gevalideerd worden door intensieve berekeningen uit te voeren met een processor. Bitcoin is een voorbeeld van een munt die PoS gebruikt.
 • Pump and Dump (P&D)
  Een tactiek waarbij een persoon of groep van personen de prijs van een munt die hij in het bezit heeft te laten stijgen (meestal door middel van shilling), om dan zelf die munten met grote winst te kunnen verkopen.
 • Public key
  Een cryptografische code die via het hashing algoritme wordt opgesteld uit de private key. Deze code kun je vergelijken als jouw bankrekeningnummer het toont de ‘plaats’ aan waar jouw crypto munten zich bevinden, en als je munten wil ontvangen dan dienen ze overgeschreven te worden naar dit adres.
 • Reflexiviteit
  Een interne feedback cirkel waarbij de perceptie van beleggers realiteit wordt. Dit resulteert in de prijs van een asset die opwaarts (of neerwaarts) beweegt als gevolg van andere beleggers hun activiteiten en overtuigingen. Een voorbeeld van reflexiviteit is een markt die lichtjes daalt, waarbij beleggers angstvallig beginnen verkopen en dus zelf zorgen voor een verdere prijsdaling. In de crypto markten is er zeer vaak sprake van reflexiviteit omdat dit een nieuwe technologie is waarbij er veel onzekerheid, verwarring en gebrek aan kennis aanwezig is bij het grote deel van de beleggers. Ook de ‘virale’ aard van informatieverspreiding (via Twitter, Facebook, …) zorgt voor een verhoogde reflexiviteit.
 • Segwit
  Een update van het Bitcoin protocol om de snelheid en schaalbaarheid van het netwerk te verhogen.
 • SHA-256
  Staat voor Secure Hash Algorithm 256. Dit wiskundig hashing algoritme wordt gebruikt om de digitale transacties van ondermeer Bitcoin te beveiligen.
 • Shilling
  Het creëren van een hype rond een bepaalde cryptomunt om jou te overtuigen om erin te investeren (en zo de prijs te laten stijgen).
 • Shitcoin
  Een cryptomunt die geen enkele toegevoegde waarde heeft aan het crypto ecosysteem. Investeren in deze munten kun je logischerwijs best vermijden.
 • Smart contract
  Een programma die onder vooraf gespecificeerde voorwaarden zorgt voor automatische transacties van crypto munten of andere digitale goederen. Smart contracts verschillen enorm van complexiteit, gaande van simpele betalingen bij standaard situaties, tot combinaties van verschillende uitgebreide smart contracts die leiden tot gedecentraliseerde applicaties (dApps). Eenmaal lopend, gedragen smart contracts zich als een onafhankelijk ‘computer programma’ dat automatisch transacties uitvoert wanneer er bepaalde voorwaarden worden voldaan. Omdat deze programma’s autonoom lopen, is er geen kans op fraude, censuur, 3e partij risico’s,….
 • Stablecoin
  Een crypto munt die, door een vaste koppeling met stabiele activa zoals goud of fiat geld, ambieert om ten allen tijde een stabiele prijs en voorspelbaar koersverloop te kennen. Een voorbeeld van een stablecoin is tether.
 • Stop-Loss
  Een order geplaatst op een exchange waarbij de onderliggende positie automatisch wordt verkocht aan een vooraf ingestelde prijs. Stop losses zijn ontworpen om het potentiële verlies van een trader te minimaliseren en zijn een onmisbare tool als je crypto munten verhandelt.
 • Tangle
  Dit wordt ook wel DAG genoemd (Directed Acyclic Graph), en is een variant op blockchain voor het ontwerpen van een gedecentraliseerde databank. In plaats van een ketting met blokken wordt hier een boomstructuur voorgesteld waarbij elke zender van een transactie via Proof of Work enkele vorige transacties dient te valideren.
 • Token Economics
  De economische eigenschappen eigen aan een bepaalde crypto munt. De belangrijkste parameters zijn maximum aantal munten, aantal munten in omloop, verdeling van de munten tussen verschillende stakeholders en eventuele methode van vrijgave van munten (bijvoorbeeld door mining).
 • Turing compleet
  Een programmeertaal die toelaat om elke mogelijke gegevensbewerking of berekening te programmeren! Het woord verwijst naar de wiskundige Alan Turing, die de turingmachine als algemene maatstaf van berekenbaarheid heeft uitgevonden. Ethereum is een voorbeeld van een blockchain die gebruik maakt van een Turing complete taal.
 • Tx
  Staat voor ‘transaction’, of beter een blockchain transactie.
 • Whale
  Individu met enorm veel geld ter beschikking, in de reguliere economie ook wel naar gerefereerd als “High Net Worth Individuals”. Deze personen noemen ze whales omdat ze enorme grote golven maken op de markt door de omvangrijke orders die ze plaatsen. In de crypto wereld bestaan whales voornamelijk uit ‘early adopters’ van de technologie (mensen die er al zeer vroeg in geïnvesteerd hebben) en miljonairs die geloven in de kracht van blockchain.
 • Whitepaper
  Een document, uitgegeven door de oprichters van een crypto munt, die in detail beschrijft hoe hun product, netwerk of dienst werkt en welk probleem het oplost.